SQL Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล | query language คือ

SQL Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

SQL มาจากคำว่า Structured Query Language
เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำการดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และมันเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard)

SQL Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล

Learn PostgreSQL Tutorial – Full Course for Beginners


Learn how to use PostgreSQL in this full course. PostgreSQL is a general purpose and objectrelational database management system. It is the most advanced open source database system widely used to build backend systems.
⭐️ Contents ⭐️
⌨️ (0:03:16) What is a Database
⌨️ (0:05:17) What is SQL And Relational Database
⌨️ (0:09:10) What is PostreSQL AKA Postrgres
⌨️ (0:10:53) PostgreSQL Installation (Mac OS)
⌨️ (0:14:21) PostgreSQL Installation (Windows)
⌨️ (0:17:38) GUI Clients vs Terminal/CMD Clients
⌨️ (0:21:39) Setup PSQL (MAC OS)
⌨️ (0:25:22) Setup PSQL (Windows)
⌨️ (0:30:15) How to Create Database
⌨️ (0:33:35) How to Connect to Databases
⌨️ (0:38:12) A Very Dangerous Command
⌨️ (0:41:37) How To Create Tables
⌨️ (0:45:46) Creating Tables Without Constraints
⌨️ (0:49:12) Creating Tables with Constraints
⌨️ (0:55:55) Insert Into
⌨️ (0:59:14) Insert Into Example
⌨️ (1:02:36) Generate 1000 Rows with Mockaroo
⌨️ (1:12:28) Select From
⌨️ (1:15:18) Order By
⌨️ (1:19:53) Distinct
⌨️ (1:21:59) Where Clause and AND
⌨️ (1:25:29) Comparison Operators
⌨️ (1:29:35) Limit, Offset \u0026 Fetch
⌨️ (1:32:43) IN
⌨️ (1:35:43) Between
⌨️ (1:37:45) Like And iLike
⌨️ (1:43:10) Group By
⌨️ (1:46:41) Group By Having
⌨️ (1:52:08) Adding New Table And Data Using Mockaroo
⌨️ (1:55:40) Calculating Min, Max \u0026 Average
⌨️ (1:59:48) Sum
⌨️ (2:01:55) Basics of Arithmetic Operators
⌨️ (2:05:59) Arithmetic Operators (ROUND)
⌨️ (2:09:43) Alias
⌨️ (2:12:32) Coalesce
⌨️ (2:16:15) NULLIF
⌨️ (2:20:21) Timestamps And Dates Course
⌨️ (2:23:21) Adding And Subtracting With Dates
⌨️ (2:25:58) Extracting Fields From Timestamp
⌨️ (2:27:28) Age Function
⌨️ (2:29:24) What Are Primary Keys
⌨️ (2:31:23) Understanding Primary Keys
⌨️ (2:36:26) Adding Primary Key
⌨️ (2:40:55) Unique Constraints
⌨️ (2:49:15) Check Constraints
⌨️ (2:54:45) How to Delete Records
⌨️ (3:01:36) How to Update Records
⌨️ (3:05:55) On Conflict Do Nothing
⌨️ (3:11:09) Upsert
⌨️ (3:16:41) What Is A Relationship/Foreign Keys
⌨️ (3:19:48) Adding Relationship Between Tables
⌨️ (3:25:04) Updating Foreign Keys Columns
⌨️ (3:29:30) Inner Joins
⌨️ (3:35:17) Left Joins
⌨️ (3:40:53) Deleting Records With Foreign Keys
⌨️ (3:47:27) Exporting Query Results to CSV
⌨️ (3:50:42) Serial \u0026 Sequences
⌨️ (3:57:18) Extensions
⌨️ (3:59:39) Understanding UUID Data Type
⌨️ (4:05:54) UUID As Primary Keys
⌨️ (4:16:30) Conclusion
✏️ Course from Amigoscode.
🔗 Subscribe to Amigoscode YouTube channel | http://bit.ly/2HpF5V8
🔗 Visit Amigoscode.com for more courses | http://bit.ly/2JgGW0w
🔗 Full Playlist Available Here | http://bit.ly/2ClGPdY
🔗 Follow Amigoscode on Instagram | http://bit.ly/2TSkA9w
🔗 Join Amigoscode Closed Facebook Group | http://bit.ly/2FbuIkx

See also  แปลงไฟล์ youtube เป็น MP3 และ MP4 ปี2020 อัพเดทล่าสุด | โปรแกรมแปลง mp3

Learn to code for free and get a developer job: https://www.freecodecamp.org
Read hundreds of articles on programming: https://medium.freecodecamp.org
And subscribe for new videos on technology: https://youtube.com/subscription_center?add_user=freecodecamp

Learn PostgreSQL Tutorial - Full Course for Beginners

Power Query (ep.1): พื้นฐานก่อนทำ Power Query


เสกข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้เป็นระเบียบด้วย Power Query ช่วงที่ 1 พื้นฐานก่อนทำ Power Query
ในปัจจุบันข้อมูลมีปริมาณที่มากขึ้น และมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังที่หลายระบบ หลาย Platform อีกด้วย  PowerQuery เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่มีทั้งใน Excel และ Power BI เพื่อทำการด้าน Data Preparation (Data Cleansing, Data Shaping, Data Transformation) โดยมาแนะนำพื้นฐานก่อนทำ Power Query ว่ามีอะไรจะต้องเรียนรู้กันบ้าง ติดตามกันนะครับ PowerBI PowerQuery
[บทความ Power Query คืออะไร]
https://www.9experttraining.com/articles/powerqueryexcelforbusinessintelligence
[แนะนำหลักสูตรด้าน Power Query]
9EXPERT TRAINING  มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ  Power Query เป็นแบบ  Classroom หากสนใจลองดูได้ที่
1. Microsoft Excel Power Query
https://www.9experttraining.com/articles/powerqueryexcelforbusinessintelligence
2. Advanced Power Query ใน Power BI Desktop
https://www.9experttraining.com/powerbiadvancedpowerquerytrainingcourse
9EXPERT TRAINING
เราสอนสไตล์ใช้งานจริง
www.9ExpertTraining.com

Power Query (ep.1): พื้นฐานก่อนทำ Power Query

วิชา Database – Ep8 : ภาษาฐานข้อมูล SQL #2 (Structured Query Language) – อ.เอิญ สุริยะฉาย (KMUTNB)


วิชา Database Design and Applications
Lesson 8
ภาษาฐานข้อมูล SQL 2
(Structured Query Language)
เอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1t3n9FTcW7xCXfwAiv6Zr16KJDzh5HoTZ/view
ปีการศึกษา 2563/2
โดย อ.เอิญ สุริยะฉาย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Database ฐานข้อมูล SQL เรียนออนไลน์ Online

วิชา Database - Ep8 : ภาษาฐานข้อมูล SQL #2 (Structured Query Language) - อ.เอิญ สุริยะฉาย (KMUTNB)

What is SCADA?


▶ C’mon over to https://realpars.com where you can learn PLC programming faster and easier than you ever thought possible!
=============================
▶ Check out the full blog post over at
https://realpars.com/scada/
=============================
The SCADA acronym stands for Supervisory Control and Data Acquisition.
A SCADA system is a collection of both software and hardware components that allow supervision and control of plants, both locally and remotely.
The structural design of a standard SCADA system starts with Remote Terminal Units (RTUs) and/or Programmable Logic Controllers (PLCs).
As you know, RTUs and PLCs are microprocessors that communicate and interact with field devices such as valves, pumps, and HMI’s.
That communication data is routed from the processors to the SCADA computers, where the software interprets and displays the data allowing for operators to analyze and react to system events.
Before SCADA, plant personnel had to monitor and control industrial processes via selector switches, push buttons, and dials for analog signals.
This meant that plants had to maintain personnel on site, during production, in order to control the processes.
As manufacturing grew and sites became more remote in nature, relays and timers were used to assist in the supervision and control of processes.
With these devices employed, fewer plant personnel were required to be on site in order to oversee and control operations.
While relays and timers did provide some level of automation, the panels required for these devices took up valuable real estate, troubleshooting was a nightmare, and reconfiguring was difficult at best.
These issues, in conjunction with the need to grow even larger industrial plants, helped to facilitate the birth of automation.
Controlling industrial plants via processors became a reality in the 1950s. Gas and oil, utilities, and manufacturing were major users of these new technologies and supervisory control.
Another decade later the term SCADA was used to describe systems with PLC’s and microprocessors that were being used for the monitoring and control of automated processes on an even greater scale than ever before. SCADA, back then, was anything but practical.
In the next couple of decades, the ’80s and 90s, with computer systems getting smaller, the advent of Local Area Networking (LAN), and HMI software, SCADA systems were able to connect to related systems.
Later in the ’90s and 2000s, SCADA began to implement open system architectures with communication protocols that were not vendor specific.
As you can imagine, this opened up SCADA’s ability to connect with varying vendors. This newer, more improved SCADA was then called a networked SCADA system.
Current day SCADA systems have adapted to the changing technologies and have a great advantage over the older SCADA systems.
With the adoption of modern IT standards such as SQL and webbased applications, today’s SCADA allows for realtime plant information to be accessed from anywhere around the world.
Having this data at the operator’s fingertips facilitates improved plant operations allowing for responses to SCADA system queues based on field collected data and system analysis.
Essentially, SCADA is a collection of hardware and software components.
This collection of components begins with realtime data collected from plant floor devices such as pumps, valves, and transmitters.
These components don’t have to be from a particular vendor, they just need to have a communication protocol that the processor can utilize.
Data collected from the field devices is then passed to the processors such as PLCs. From the processor, the data is distributed to a system of networked devices. These devices may be HMIs, enduser computers, and servers.
On the HMI and enduser computer, graphical representations of the operations exist for operator interactions such as running pumps and opening valves.
=============================
Missed our most recent videos? Watch them here:
https://realpars.com/hmsanybus/
http://realpars.com/vfdvssoftstarter/
https://realpars.com/dcs
=============================
To stay up to date with our last videos and more lessons, make sure to subscribe to this YouTube channel:
http://goo.gl/Y6DRiN
=============================
TWEET THIS VIDEO https://ctt.ac/Yn3f1
=============================
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/therealpars/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/realpars
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/realpars
Follow us on instagram: https://www.instagram.com/realparsdotcom/
RealPars SCADA Telemetry

See also  การใช้งาน Solid state relay กับ Digital timer กับปั๊มน้ำหรือโหลดอื่นๆ | โซลิดสเตตไดรฟ์
See also  วิธีโหลดเกม-ลงเกม Medal Of Honor Airborne | medal of honor download ไฟล์เดียว

What is SCADA?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment