Live: TNN ข่าวเย็น วันที่ 10 ตุลาคม 64 (เวลา15.30-17.00 น.) | โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ

Live: TNN ข่าวเย็น วันที่ 10 ตุลาคม 64 (เวลา15.30-17.00 น.)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Live: TNN ข่าวเย็น วันที่ 10 ตุลาคม 64 (เวลา15.3017.00 น.)
\”ไลออนร็อกคมปาซุ\” กระทบไทย
WHO ยกไทย ระดับ 3 จัดการวัคซีน
อิตาลีประท้วงใช้บัตรผ่านโควิดกับที่ทำงาน

TnnThailand TNNช่อง16
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

Live: TNN ข่าวเย็น วันที่ 10 ตุลาคม 64 (เวลา15.30-17.00 น.)

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“เราจะร่วมมือกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพี่เป็นน้องเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และนำนโยบายของรับบาลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติ ยังคงยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH บนหลักการของความยังยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ประขาชนจับต้องได้ เพื่อสร้างการยอมรับ ความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ”
โดยเน้นแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1.ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ คนไทยทุกคนมีทีมหมอครอบครัว ให้การรักษาโรคพื้นฐาน ให้คำปรึกษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลทั้งที่บ้าน ที่คลินิกหรือหน่วยบริการ และจัดการเรื่องการส่งต่อเมื่อจำเป็นอย่างเป็นระบบ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใกล้บ้าน รพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดให้เกิดความรู้สึกเป็น “โรงพยาบาลของเรา” โดยไม่เน้นการประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไปด้วยกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3.เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเข้าถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใน 6 โรคที่สำคัญ คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การบาดเจ็บทางสมอง ภาวะช็อคทุกประเภทและทารกแรกเกิด พัฒนาการรักษาพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง ตาม service plan สาขาต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน
4.เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุ ต้องให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาโรคประจำตัว ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีคนดูแลในครอบคัวและชุมชนและเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ควรได้รับการดูแลตามช่องทางที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานของชมรมมีความเข้มแข็งและจัดการให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้
5.ประชาชนได้รับความความคุ้มครองจากสารพิษที่ทำงายสุขภาพ มีช่องทางสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ สนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เช่น การยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยา การยกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารมาใช้ในโรงพยาบาล การส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขและผู้ใช้บริการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงพยาบาลเพื่อลดต้นทุนการจัดบริการในระยะยาวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
6.ทำให้คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาล เข้าไปมีส่วนบริหารโรงพยาบาลร่วมกันสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา กระจายอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่มีอิสระในการบริหารมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อย่างทันท่วงที โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมภายใต้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพในแต่ละพื้นที่
7.จะผลักดันให้มีระบบหลักประกันของชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาบนแผ่นดินไทย มีหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติที่มาทำงาน หรือนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองโดยให้มีการซื้อประกันของรัฐได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่างๆ
8.จะร่วมมือกับภาคประชาชนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้หลักคนดีช่วยคนป่วย คนรวยช่วยคนจน ทำให้กองทุนหลักประกันมีงบประมาณที่เพียงพอและยั่งยืนโดยไม่เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน
9.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอและตําบล ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพื้นที่ ประสานการดําเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัย ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ผ่านเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอําเภอและตําบล
10.พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การควบคุมป้องกันวัณโรค การเฝ้าระวังโรคระบาด การคุ้มครอง ผู้บริโภค การควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมแพทย์แผนไทย การปฏิรูปกําลังคน ด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
11.ปฏิรูปเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริการทางด้านสุขภาพ ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน และระบบการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
12.สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนตลอดจนการสร้างขวัญกําลังใจและเสริมพลังให้กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Live:TNNข่าวเที่ยง วันที่ 8 ต.ค. 64 (เวลา11.30-13.00 น.)


Live:TNNข่าวเที่ยง วันที่ 8 ต.ค. 64 (เวลา11.3013.00 น.)
นครสวรรค์น้ำล้นตลิ่งอุตุฯ เตือน 36 จว.ฝนถล่ม
โควิดชายแดนภาคใต้ยังสาหัสเร่งจัดสรรวัคซีนเพิ่ม
สหรัฐฯส่งทหารฝึกรบให้ไต้หวัน เตรียมรับมือจีน
พายุฝนถล่มจีนน้ำท่วมดินถล่มหลายมณฑล
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

Live:TNNข่าวเที่ยง วันที่ 8 ต.ค. 64 (เวลา11.30-13.00 น.)

Live:TNNข่าวเที่ยง วันที่ 11 ต.ค. 64 | “ไลออนร็อก” อ่อนกำลัง-จับตา “คมปาซุ” รุนแรงกว่า


Live:TNNข่าวเที่ยง วันที่ 11 ต.ค. 64 (เวลา11.3013.00 น.)
“ไลออนร็อก” อ่อนกำลังจับตา “คมปาซุ” รุนแรงกว่า
สธ.สรุปแผนฉีดสูตรไขว้ “แอสตร้าฯไฟเซอร์”
GCNT Forum 2021 สู้วิกฤตโลกร้อน ตั้งเป้า Net Zero ปี 2050
เอเชียทยอยเปิดประเทศ หลังโควิดคลี่คลาย
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

Live:TNNข่าวเที่ยง วันที่ 11 ต.ค. 64 | “ไลออนร็อก” อ่อนกำลัง-จับตา “คมปาซุ” รุนแรงกว่า

GREEN \u0026 CLEAN Hospital (โรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข)


สกู๊ปข่าว GREEN \u0026 CLEAN Hospital (โรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข)
โดยโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับมาตรฐานระดับดีมาก ในโครงการ GREEN \u0026 CLEAN Hospital
Cr: รายการ Green Time 360 ช่อง 28 3SD ออกอากาศเวลา 7.308.00 น.
https://www.youtube.com/watch?v=Xrg_NR7uDNo\u0026feature=youtu.be

GREEN \u0026 CLEAN Hospital (โรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận