03_เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล_HRD อ.วันนรัตน์ | แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สาธารณสุขจังหวัดฟรี

03_เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล_HRD อ.วันนรัตน์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สถาบันแอ๊คกรุ๊ป 0814451423, 0898167804
Id Line : @actgroup (มี @ ด้วย)
www.actcorner.com

03_เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล_HRD อ.วันนรัตน์

EP. 1 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มีข้อสอบ 100% (ใช้สอบนักทรัพยากรบุคคลของพลเรือน องค์กรอิสระได้)


EP.1 เป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บรรจุแต่งตั้ง จนถึงออกจากราชการ ใช้สอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาครัฐอื่น
ฝากกดไลก์ กดติดตามด้วยนะคะ
facebook นักทรัพยากรบุคคล: https://www.facebook.com/นักทรัพยากรบุคคล282854235782958/
Line : นักทรัพยากรบุคคล : https://lin.ee/6bkvvzx
Tiktok : นักทรัพยากรบุคคล @hr_officer2020 : https://vt.tiktok.com/ZSJuhybN2/

EP. 1 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มีข้อสอบ 100% (ใช้สอบนักทรัพยากรบุคคลของพลเรือน องค์กรอิสระได้)

บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนเป็นรัฐบาล เพราะความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีความครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐหลายๆ

บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน
การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย
วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท
ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบ ปี 2562
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัย
แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
https://bit.ly/2Sdtz6j
แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0
แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้น
ที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ และการฟ้นนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้นนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้นนฟูสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด เช่น การรักษาความสะอาดของชุมชน
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุรำคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ
1.12 ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 …..
1.15 …
2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการประสานงาน

4. ด้านการบริการ

See also  วิธีดูโพสเก่าย้อนหลัง ในเฟสบุค | ดู รูป ที่ ซ่อน facebook
See also  ถอดบทเรียน 1 | วิธีการถอดบทเรียน

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

See also  วิธีตั้งสถานะเฟส กับแฟน หรือกำลังคบกันใคร | สถานะ facebook

ติว พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น by พี่แมง ป.


ติว พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องที่เข้าใจยากที่สุดแล้ว
(ถ้าดูจบ เรื่องอื่นหมูๆ) ท้องถิ่นใกล้เปิดแล้ว

ติว พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น by พี่แมง ป.

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

Leave a Comment