สมุนไพรใบยอรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า สุดยอดสมุนไพรไทย | โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

สมุนไพรใบยอรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า สุดยอดสมุนไพรไทย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ใบยอ สมุนไพรคู่ครัว สรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น สารแอนทราควิโนน กระตุ้นการเผาผลาญอาหาร ต้านแบคทีเรีย ช่วยในการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ทำให้หลับสบาย อารมย์แจ่มใส บรรเทาอาการอักเสบ และช่วยบรรเทาอาการปวดข้อกระดูก เช่น ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าต่างๆได้ด้วย โดยคุณสะอาด บูรสิทธิ์ แม่บ้านเกษตรกร จ.ชัยนาท นำความรู้ภูมิปัญญาแต่เก่าหนหลัง มาเล่าสู่กันฟังถึงการนำสมุนไพรใบยอรักษาอาการปวดข้อ ขั้นตอนการทำ นำในยอประมาณ 45 ใบ มาขย้ำกับน้ำโซดา( ประมาณ50cc )ขย้ำขยี้ไปเรื่อยๆให้น้ำยางของใบยอเป็นสีเขียวเข้ม จากนั้นกรองเอาใส่ขวดหรือภาชนะที่เก็บรักษาน้ำยาใบยอได้ การนำไปใช้ ใช้น้ำยาใบยอทาบริเวณที่ปวดข้อกระดูกต่างๆ ทาติดต่อกับไปเรื่อยๆประมาณ 15 วันอาการก็จะเริ่มทุเราลง

สมุนไพรใบยอรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า สุดยอดสมุนไพรไทย

แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12


จังหวัดสระบุรี แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกภายใต้​ หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”
วันที่23มกราคม2563 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ โรงแรมนูดามัวร์ แกรนด์จรูญรัตน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิม ให้เป็นสินค้านวัตกรรม สามารถแข่งขันในตลาดโลก ก้าวไกลสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการภายในประเทศ สำหรับในปี 2562 – 2565 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เป็นเจ้าภาพจัดวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาค เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับภาค โดยมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจแข็งแรง” ได้เลือกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองสมุนไพรประจำเขตสุขภาพที่4และมีความพร้อมทั้งทางด้านต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆมาต่อยอดไปยัง งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ ตลาดการค้าระดับประเทศได้ไปสู่ระดับสากล
นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยจัดให้มีตลาดนัดการแพทย์แผนไทยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตำรับ ตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงเขตสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจสู่สากล ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรภายในจังหวัด เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยเน้นให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจาก 24 จังหวัดภาคีเครือข่าย ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก พร้อมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย 24 จังหวัด มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยบูธวิชาการนวัตกรรม ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย 24 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก บูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพนิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เสวนา กัญชาทางการแพทย์แผนไทย , พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ,โครงการพระราชดำริ โดย กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านเครือข่ายการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและใช้เป็นแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรในระดับชุมชน/สถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ รวมทั้งเกิดความร่วมมือจากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้อย่างมีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจได้ ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนไทยในพื้นที่และเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน

See also  คนสำเร็จไม่ใช่เก่งที่สุด แต่คือคนปรับตัวได้ดีที่สุด | ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ SENA Development | per คือ
See also  Cách đăng nhập Zalo của người khác trên máy tính mà không cần mật khẩu | hiển thị mật khẩu facebook trên điện thoại | Web chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất

แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12

ส่งเสริมพืชสมุนไพร


สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่เปิน ทำการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในชุมชนและพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เกษตรกรในปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร”การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์” มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และการใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และนวัตกรรมการแปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอนุรักษ์ใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้การแปรรูปพืชสมุนไพร เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร นวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และสร้างอาชีพพร้อมทั้งปลูกพืชของกลุ่มเกษตรกร สามารถพัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการนำพืชสมุนไพรท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ บำรุงรักษาให้ร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านคลองห้วยหวาย ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ราย โดยสมาชิกนำสมุนไพร เช่น ฟักนางคำ ใบพับพึง ไพร ทองพันชั่ง งาดำ ขาไก่ แสลดพังพอน เป็นต้น นำมาแปรรูปเป็นสินค้าของกลุ่ม จำนวน 4 ชนิด คือ ครีมแก้ปวดเมื่อย,น้ำมันแก้ปวดเมื่อย,ยูเรียจากถั่ว และสารชีวภัณฑ์ไล่แมลง และนำสินค้าไปจำหน่ายภายในชุมชนและคนทั่วไปที่รักสุขภาพ

ส่งเสริมพืชสมุนไพร

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยศิลปะเพื่อชุมชน (ตำบลเมืองพลับพลา)


“การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยศิลปะเพื่อชุมชน”
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประติมากรรม อาจารย์ อาวุธ คันศร อาจารย์จรงค์ เจริญสุข และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยศิลปะ(ประติมากรรม) เพื่อชุมชนเป็นการรวบรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานแก่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ประติมากรรม\”ความอบอุ่น\”ขนาดความสูง 8 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ เทคนิคขึ้นโครงเหล็กประกอบไม้ไผ่ โดยได้แนวความคิดมาจากรูปทรงโครงสร้างของครอบครัวนกคุ้มซึ่งตามคติความเชื่อนกคุ้มเป็นสิ่งดีงามเป็นมงคล โดยใช้ภาษาการสร้างสรรค์ด้านประติมากรรม เป็นตัวชี้นำเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความผูกพันธ์ระหว่างครอบครัวแม่กับลูก ความรัก ความผูกพันธ์และการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยใช้ไม้ไผ่เหลาให้ได้ขนาดเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ ไม้ไผ่เป็นเสมือนสายใยแห่งความผูกพันธ์ของชุมชน มีความกลมเกลี้ยวเป็นปึกแผ่นแทนค่าด้วยวัสดุที่มีความหมายเป็นการจุดประกายให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชนที่มีความเกี่ยวพันธ์กันไม้ไผ่มาอย่างยาวนาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมให้มีความโดดเด่น และมีสุนทรียภาพได้อย่างลงตัว

See also  ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญกับเด็กไทย ตอนที่1 โรคอุจจาระร่วง | โรค อุจจาระ ร่วง ppt

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยศิลปะเพื่อชุมชน (ตำบลเมืองพลับพลา)

[เทศบาลตำบลชากบก] โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เทศบาลตำบลชากบก ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชากบก ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันได้แก่ กระชายขาว และ ฟ้าทะลายโจร พืชสมุนไพรทางเลือกที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ได้
ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1931 สิงหาคม 2564 และ
จัดอบรมให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านกลุ่มไลน์ \”ชมรมสมุนไพรตำบลชากบก\”
ลุ้นรับรางวัล สำหรับการร่วมสนุกตอบคำถาม ความรู้ที่ได้รับหลังจากรับชมคลิปวีดิโอ
จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชากบก
ขอขอบคุณ คลิปวีดิโอต้นฉบับ
https://youtu.be/1cKLRnyxigo
https://youtu.be/WKECZmiK0s
https://youtu.be/t6qxY_IDzT4
https://youtu.be/0m6xenJBTgY

[เทศบาลตำบลชากบก] โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

Leave a Comment