(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ตำแหน่ง admin คือ

(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง หรือ
เงินเดือนที่จะได้รับ 9,440 บาท
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง หรือ
เงินเดือนที่จะได้รับ 10,880 บาท
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง
เงินเดือนที่จะได้รับ 11,510 บาท
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบอ้างอิงปี 2560
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. 2548
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ
https://bit.ly/3zAlTfv
แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0
แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไปตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้
งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเต รียม แล ะดำเนินกำรผลิตเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้
ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไปงานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป
2.4 …

See also  เพลงมาร์ชสงขลานครินทร์ | สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาษาอังกฤษ
See also  10 สถานที่สุดมหัศจรรย์ราวกับเมืองในเทพนิยาย ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงๆบนโลก | ประเทศ ที่ อยู่ ใน เอเชีย

(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

Project Management คืออะไร? (TH)


คุณสามารถทำให้โปรเจกต์สำเร็จตามเป้าหมายได้หรือไม่? มาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ในเรื่องของการบริหารจัดการงานโครงการ (Project Management) ซึ่งความท้าทายของการจัดการโครงการคือการเข้าถึงเป้าหมายได้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ใช่หรือไม่?
ติดตามหลักสูตรอบรม Lean Six Sigma ได้ที่นี่ https://bit.ly/3rvBb0Y
ค้นพบประโยชน์ของ Lean ที่นี่ http://bit.ly/3gO6Zsr

Project Management คืออะไร? (TH)

วิธีปลูกบอนสี แนะนำ 8 บอนสีราคาหลักสิบ เหมาะสำหรับมือใหม่ งบน้อยก็สวยได้ ผสมดินปลูกบอนสี


วิธีปลูกบอนสีง่ายๆ แนะนำ 8 บอนสีราคาหลักสิบ เหมาะสำหรับมือใหม่และผู้เริ่มต้น งบน้อยก็สวยได้ บอนใต้ บอนสีบ้านๆ แต่ความงามสุดประทับใจ บอนสีปาเต๊ะ บอนสีเจ้ากรุงไกรเซอร์ บอนสีทับทิมชมพู บอนสีทับทิมแดง บอนสีชมพูอันดามัน บอนสีช้างเผือกใบบัว บอนสีลูกไม้ป่าก้านดำ บอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์ บอนสีแดงวัว ผสมดินปลูกบอนสี สูตรดินปลูกบอนสี ง่ายๆเน้นสะดวกแต่ใช้ได้จริง

วิธีปลูกบอนสี แนะนำ 8 บอนสีราคาหลักสิบ เหมาะสำหรับมือใหม่ งบน้อยก็สวยได้ ผสมดินปลูกบอนสี

ภารกิจนอกวังล่าสุด เจ้าคุณพระฯ และดราม่าล่าสุด 🧡


ภารกิจนอกวังล่าสุด เจ้าคุณพระฯ และดราม่าล่าสุด 🧡
หลังจากที่ช่องวังหลวงได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ข้อสังเกตของการที่มีการเคลื่อนไหวในเพจเฟสบุ๊คของเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี นั่นแสดงว่าภารกิจของเจ้าคุณพระฯ ก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากห่างหายภารกิจนอกวังไปนานพอสมควร ในคลิปนี้เรามีกำหนดการภารกิจล่าสุดของเจ้าคุณพระฯ มาเล่าให้ฟังค่ะ และรวมถึงเรื่องดราม่าร้อนแรงในเพจของเจ้าคุณพระด้วย ซึ่งก่อนที่เราจะมารับชมคลิปนี้พร้อมกัน โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวง เพื่อท่านจะได้ ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆ จากเรานะคะ สำหรับท่านที่กดแล้ว ทีมงานขอขอบพระคุณมากค่ะ ❤️
🧡 ขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมต้อนรับเจ้าคุณพระฯ ให้หายคิดถึง 🧡
กับภารกิจนอกสถานที่ครั้งล่าสุด
ได้ที่ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ค่ะ
🏰 ช่อง วังหลวง นำเสนอเรื่องราวสาระจากในวังที่แสดงถึงความรัก และพระมหากรุณาธิคุณ แห่งราชวงศ์จักรี ต่อพสกนิกรชาวไทย @วังหลวง Wang Luang Channel
🎬 กดติดตามช่องวังหลวง ไม่พลาดคลิปดีๆ ก่อนใคร
https://www.youtube.com/WangLuang/?sub_confirmation=1
ภารกิจนอกวังล่าสุด ภารกิจนอกวัง เจ้าคุณพระฯและดราม่าล่าสุด เจ้าคุณพระฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณีล่าสุด เจ้าคุณพระ พระราชินีสุทิดา เจ้าคุณพระสินีนาฏล่าสุด เจ้าคุณพระล่าสุด เจ้าคุณพระสินีนาฏ เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณีล่าสุด พิลาสกัลยาณี ราชสำนักไทย ข่าวในพระราชสำนัก วชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ในหลวง พระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจล่าสุด เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ข่าวด่วน เจ้าคุณพระล่าสุด วัดพระปฐมเจดีย์ รักเจ้าคุณพระ เจ้าคุณพระออกงาน เจ้าคุณพระสินีนาฏ เรารักเจ้าคุณพระ ราชินีสุทิดาล่าสุด ราชสำนักไทย วังหลวง ช่องวังหลวง เรื่องเล่าในวัง ข่าวในวังหลวง ข่าวล่าสุด เรื่องเล่าจากในวัง ทรงพระเจริญ วังหลวง ช่องวังหลวง ข่าว ราชวงศ์จักรี ใต้ร่มพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ ประเทศไทย บ้านของพ่อ เจ้าคุณพระ ในหลวง พระเจ้าอยู่หัว ข่าวในพระราชสำนัก พระราชกรณียกิจ ข่าว เรื่องเล่า เรื่องราวในวัง เรื่องราวในวังหลวง

See also  Cách Hack Like Facebook Free Like Thật | ไล ค์ facebook ฟรี

ภารกิจนอกวังล่าสุด เจ้าคุณพระฯ และดราม่าล่าสุด 🧡

Admin คือ ? ในสายไอที จบอะไรไรมา ต้องทำอย่างไร


แก้ไข พื้นห้อง Server ยกสูงอย่างน้อย 30 ซม.
แก้ไข คำพูดช่วง Cert ไมโครซอร์ฟ CCNA CCNP เป็น MCSA MCSE ขออภัยครับ
ลิ้งค์
www.microsoft.com/thailand/training/
www.thaiadmin.org
www.mvpskill.com
www.facebook.com/mvpskill/

Admin คือ ? ในสายไอที จบอะไรไรมา ต้องทำอย่างไร

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Comment