ติวสอบท้องถิ่น เจาะลึกข้อสอบการเงินและบัญชี | การเงิน และ บัญชี

ติวสอบท้องถิ่น เจาะลึกข้อสอบการเงินและบัญชี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ติวสอบท้องถิ่น เจาะลึกข้อสอบการเงินและบัญชี

(ท้องถิ่น 2562 : #เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือ
เงินเดือนที่จะได้รับ 9,440 บาท
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือ
เงินเดือนที่จะได้รับ 10,880 บาท
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
เงินเดือนที่จะได้รับ 11,510 บาท
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบอ้างอิงปี 2562
1. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม)
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ
รายงานการเงิน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
https://bit.ly/3gQwcn1
แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0
แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
การเบิกจ่ายเงิน
1.3 ดำเนินการรับจ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ
รับจ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงิน และ
บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิง
การดำเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชีและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

(ท้องถิ่น 2562 : #เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

เตือนรับมือ “วิกฤตเศรษฐกิจ” Ep106(live Program)


SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep106 (live Program)
\”น้ำมันแพงเงินเฟ้อค่าครองชีพสูง\” คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มาถึงแล้ว เตรียมรับมืออย่างมีสติ จีนไต้หวัน สัมพันธ์เดือด ท่าทีของผู้นำแต่ละประเทศเป็นอย่างไร
\”แพนดอรา เปเปอร์ส์\” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับคนสำคัญระดับโลกยังไง? คนไทยมีชื่อด้วยหรือไม่?
ชีวิตใหม่ของ \”น้องพลอยเพชร\” หลังได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงจังจากคุณสนธิ
ช่องทางสำรอง YoutubeSondhitalk : https://www.youtube.com/channel/UCG4u4G0lPR1JrJjBX8zVEew

YoutubeSondhitalk: https://www.youtube.com/c/Sondhitalk
Website: https://www.sondhitalk.com
Podcast Sondhitalk: https://sondhitalk.podbean.com/

เตือนรับมือ “วิกฤตเศรษฐกิจ” Ep106(live Program)

ติวข้อสอบข้าราชการ : พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561


โหลดเอกสารประกอบการติวที่นี่ https://www.facebook.com/852182764907775/posts/2362194380573265/

ติวข้อสอบข้าราชการ : พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิปที่ 68/100 สำนวนการถาม เวลาสัมภาษณ์งานพนักงานบัญชี


เว็บไซต์ความรู้สำหรับเจ้าของกิจการ https://smes.academy/
Facebook : http://bit.ly/38c8qP8
Youtube : https://bit.ly/3lnhpBF
Line@ : https://bit.ly/2TI1mSr
บัญชีอย่างง่าย ครูอัส วางระบบบริษัท วางระบบภาษี SMEไทยยั่งยืน ธุรกิจมั่นคง เงินสดหมุนเวียนในกิจการ

คลิปที่ 68/100 สำนวนการถาม เวลาสัมภาษณ์งานพนักงานบัญชี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận