คาถาแก้โรคภัย : รักษาที่ไหนไม่หาย!! แก้โรคเวร โรคกรรม!! | โรคภัยต่างๆ

คาถาแก้โรคภัย : รักษาที่ไหนไม่หาย!! แก้โรคเวร โรคกรรม!!


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คาถาแก้โรคภัย : รักษาที่ไหนไม่หาย!! แก้โรคเวร โรคกรรม!!

คาถารักษาได้ทุกโรค


คาถารักษาได้ทุกโรค

บทสวดรัตนสูตร สวดเพื่อขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ ภูตผีปีศาจ เสนียดจัญไร


สวดรัตนสูตร ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ ภูตผีปีศาจ_เสนียดจัญไร
บทสวดรัตนสูตร (สวดเพื่อขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ ภูตผีปีศาจ เสนียดจัญไร)
🔸️รัตนสูตร🔸️ เป็นพระสูตรที่พระอานนท์เถระเรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับชาวกรุงเวสาลี มีทั้งโรคระบาด อันตรายจากภูตผีปีศาจ ความอดอยากล้มตาย พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์เถระรำลึกถึงคุณพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทำสัจกิริยาประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวกรุงเวสาลี ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนสูตรนี้ ภัยพิบัติร้ายแรงได้ระงับลงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันนิยมสวดรัตนสูตรทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์ ทั้งยังมีอานุภาพป้องกันจากโจรผู้ร้าย นายผู้ปกครอง อาวุธ เคราะห์กรรม สัตว์ร้ายและภัยธรรมชาติอีกด้วย
บทสวด \”รตนสูตร\”
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ( สาธุ..สาธุ…อนุโมทามิ )
https://www.youtube.com/channel/UCqmDCYe8SHPpKJ4tgEVUjcg/join

บทสวดรัตนสูตร สวดเพื่อขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ ภูตผีปีศาจ เสนียดจัญไร

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ สักกัตวา 108 จบ – มีบทสวดตามได้ [LPJ5g]


พระคาถาบทนี้ เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย ได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก ( พระคาถานี้ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ไปสวดแต่บทอานิสงฆ์กันเสียหมด )
ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งจะอายุยืนยาว ใช้เสกยากินแก้โรคก็ได้
และถ้าผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว
ยังแคล้วคลาดจากภัยต่างๆๆ เช่น ราชภัย โจรภัย ฯลฯ อีกด้วย
บทสวดดังนี้
สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ
โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เม
สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เม
สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะโสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เม

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ สักกัตวา 108 จบ - มีบทสวดตามได้ [LPJ5g]

บทสวดโพชฌังคปริตร (เพื่อรักษาโรคดังสมัยพุทธกาล)


บทสวดโพชฌังคปริตร (เพื่อรักษาโรคดังสมัยพุทธกาล)
ในสังยุตตะนิกายมหาวาระวัคค์ กล่าวถึงโพชฌงค์ว่าเป็นองค์แห่งสามัคคีธรรม
เป็นเครื่องตรัสรู้มี ๗ ประการ
1. การมีสติระลึกได้
2. การมีปัญญาวิจัยธรรม
3. การมีความเพียรพยายาม
4. การมีความเบิกบานใจ
5. การมีความสงบสุขใจ
6. การมีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
7. การมีใจเป็นกลางวางเฉย
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ

บทสวดโพชฌังคปริตร (เพื่อรักษาโรคดังสมัยพุทธกาล)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận